ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIHAFOOD NĂM 2018 SẼ DIỄN RA VÀO NGÀY 22.03.2018, TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO!