VIHAFOOD XIN THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc trả cổ tức năm 2017 (xin vui lòng xem nội dung cụ thể: tài liệu ĐHĐCĐ năm 2008)
Quan hệ cổ đông » TB giao dịch tại sàn UpCom (22/12/2017)

Công ty CP XNK Lương thực-Thực phẩm Hà Nội xin thông báo tới các cổ đông về việc chính thức đưa cổ phiếu  của Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán UpCom. Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

1. Báo cáo tài chính năm 2016

2. Báo cáo tài chính năm 2017 (Đến hết quý III/2017)

3. Thông tin đăng ký giao dịch

Quan hệ cổ đông khác