XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Quan hệ cổ đông » Thông tin cập nhật 2020

Ngày 29/02/2020 : 

Cập nhật

1. Công văn số 75/Cty-TCKT :Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2019

Chi tiết vui lòng tải file đính kèm.

 

Ngày 13/03/2020:

Cập nhật

3. Quyết định xử phạt 11132 của cục thuế thành phố Hà Nội

4. Công văn số 103 : Giải trình của công ty

 

Ngày 16/03/2020:

5. Báo cáo thường niên năm 2019 ( Số 104/BC-LTHN)

Quan hệ cổ đông khác