XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Quan hệ cổ đông » Thông tin cập nhật 2020

Ngày 29/02/2020 : 

Cập nhật

1. Công văn số 75/Cty-TCKT :Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2019

Chi tiết vui lòng tải file đính kèm.

 

Ngày 13/03/2020:

Cập nhật

3. Quyết định xử phạt 11132 của cục thuế thành phố Hà Nội

4. Công văn số 103 : Giải trình của công ty

 

Ngày 16/03/2020:

5. Báo cáo thường niên năm 2019 ( Số 104/BC-LTHN)


Ngày 29/04/2020:

Cập nhật

6. Công bố thông tin về việc: Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 (số: 69/CV-FHN ngày 29/04/2020)


Ngày 05/05/2020

Cập nhật

7. Trích nghị quyết HĐQT Công ty CP XNK LT-TP Hà Nội số 177/NQ-HĐQT.

8. Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 178/TB-FHN

9. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 179/CV-FHN

10. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 180/TB-FHN

11. Thông báo về ứng cử, đề cử nhân sự bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 (Công văn số 181/TB-HĐQT).

12. Quy chế đề cử, ứng cử.

13. Mẫu biểu.

 

Ngày 10/06/2020

Cập nhật

14. Thông báo mời họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2020 (Thông báo số: 247/TB-FHN ngày 10/06/2020)

Ngày 15/06/2020

Cập nhật

15. Chương trình ĐHCĐ 2020

16. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

17. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính...

18. Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS.

19. Danh sách ứng cử đề cử HĐQT

20. Danh sách ứng cử đề cử thành viên BKS

21. Tổng hợp báo cáo.

 

Ngày 26/06/2020:

22.Cập nhật thông tin nghị quyết ĐHCĐ

23. Công văn số 278/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020: Nghị quyết ĐHĐCĐ

Thường niên năm 2020

24. Biên bản họp ĐHĐCĐ 2020

 

Ngày 22/07/2020:

25. Thông báo chi trả cổ tức 2019

26. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng việc chi trả cổ tưc 2019

 

Ngày 31/07/2020:

27. Thư mời quan tâm dự án nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất tại ĐB Sông Cửu Long.

Quan hệ cổ đông khác