XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Quan hệ cổ đông » Thông tin cập nhật 2021

 

Cập nhật ngày 26/01/2021:

1. Công bố thông tin về việc mua tài sản số 52/CV-FHN.

2. Công bố thông tin về việc thành lập Chi nhánh số 53/CV-FHN.

Cập nhật ngày 28/01/2021:

3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 số 55/BC-FHN.

4. Công bố thông tin về báo cáo quản trị Công ty năm 2020 số 56/CV-FHN.

5. Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn số 57/BC-FHN.

 

Cập nhật ngày 03/02/2021:

6. Trích nghị quyết HĐQT Công ty số 60/NQ-HĐQT

7. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ

thường niên năm 2021 số 61/TB-FHN.

8. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ

thường niên năm 2021 số 62/CV-FHN.


Cập nhật ngày 02/03/2021:

9. Công bố thông tin về Báo cáo Tài chính năm 2020 số 102/CV - FHN.

10. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc 31/12/2020.

11. Công văn Giải trình ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán số 90/Cty-TCKT.

Quan hệ cổ đông khác