XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Quan hệ cổ đông » Thông tin cập nhật 2022

Cập nhật ngày 18.01.2022:

1. Báo cáo Quản trị Công ty năm 2021 (số 33/BC-FHN).

 

Cập nhật ngày 16.02.2022:

2. Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (số: 75/CV-FHN - Kèm theo Nghị quyết số: 72/NQ-HĐQT và thông báo số: 73/TB-FHN).

 

Cập nhật ngày 02.03.2022:

3. Công bố thông tin báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (số: 108/CV-FHN - Kèm theo Báo cáo tài chính và Công văn số: 107/Cty-TCKT).

4. Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

5. Công văn số: 107/Cty-TCKT về việc giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

 

Cập nhật ngày 09.03.2022:

6. Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2021 (số: 117/CV-FHN - Kèm theo Báo cáo thường niên số: 116/BC-FHN).

7. Báo cáo Thường niên năm 2021 (số: 116/BC-FHN).

 

Cập nhật ngày 21.03.2022:

8. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (số: 142/TB-FHN).

9. Công bố thông tin Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (số: 143/CV-FHN).

10. Quy chế làm việc ĐCĐCĐ thường niên năm 2022.

11. Dự thảo chương trình làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

12. Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 (số: 145/BC-HĐQT).

13. Báo cáo của HĐQT về Kết quả hoạt động năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 (số: 146/BC-HĐQT).

14. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021 (số: 147/BC-BKS).

15. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (số: 148/TTr-HĐQT).

16. Tờ trình quyết toán quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022 (số: 149/TTr-HĐQT).

17. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (số: 150/TTr-HĐQT).

18. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.


Cập nhật ngày 19.04.2022:

19. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc "Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021" (số: 148/TTr-HĐQT).

20. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc "Quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2021. Quỹ thù lao HĐQT và BKS năm 2022 (số: 149/TTr-HĐQT).

21. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc "Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 (số: 150/TTr-HĐQT).

22. Biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP XNK LT - TP Hà Nội (ngày 19/04/2022).

23. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (số: 190/NQ-ĐHĐCĐ).

24. Công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (số: 191/CV-FHN).


Cập nhật ngày 18.07.2022:

25. Báo cáo Tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 (số: 396/BC-FHN).


Cập nhật ngày 27.09.2022

26. Quyết định Bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty (số: 528/QĐ-HĐQT).

27. Công bố thông tin về Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Công ty (số: 531/CV-FHN).


Cập nhật ngày 26.10.2022

28. Quyết định Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty (số: 582/QĐ-HĐQT).

29. Công bố thông tin về Quyết định bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty (số: 583/CV-FHN).


Cập nhật ngày 22.11.2022

30. Giải trình điều chỉnh lợi nhuận tăng thêm tại Thông báo kết quả kiểm toán của KTNN (số: 637/Cty-TCKT).

31. Công bố thông tin về Điều chỉnh lợi nhuận tăng thêm tại Thông boá kết quả kiểm toán của KTNN (số: 644/CV-FHN).

Quan hệ cổ đông khác