Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Lương Thực - Thực Phẩm Hà Nội
Quan hệ cổ đông
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 (Cập nhật ngày 06/02/2018)
Công ty CP XNK Lương thực-Thực phẩm Hà Nội xin thông báo tới các cổ đông về việc chính thức đưa cổ phiếu  của Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán UpCom. Thông tin chi tiết vui lòng xem...
vui lòng xem file đính kèm nội dung thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng Vihafood
thông tin xin vui lòng xem file đính kèm
Thông tin cụ thể trong file đính kèm