XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Quan hệ cổ đông » Thông tin cập nhật 2024

Cập nhật ngày 23.01.2024:

1. Công bố thông tin số: 28/CV-FHN về việc Công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.

2. Báo cáo số: 26/CV-FHN về việc Tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Danh sách người có liên quan (kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty năm 2023).

3. Công bố thông tin số: 55/CV-FHN về việc Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Cập nhật ngày 01.03.2024:

4. Công bố thông tin số: 101/CV-FHN về việc Thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kèm theo bản đăng ký doanh nghiệp số 0101118079 thay đổi lần thứ 12 ngày 27/02/2024).

Cập nhật ngày 05.03.2024:

5. Công bố thông tin số: 108/CV-FHN (đính kèm theo: thông báo số 106/TB-HĐQT) về việc Công bố thông tin về thông báo đề cử/ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025, kèm theo mẫu hồ sơ.

6. Công bố thông tin số: 109/CV-FHN về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Cập nhật ngày 06.03.2024:

7. Công bố thông tin số: 216/CV-FHN về việc Công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2023 (kèm theo báo cáo thường niên năm 2023).

Cập nhật ngày 18.03.2024:

8. Công bố thông tin số: 307/CV-FHN về việc Công bố thông tin về Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (kèm theo thông báo số: 298/TB-FHN và các tài liệu liên quan).

Cập nhật ngày 19.03.2024:

9. Công bố thông tin số: 308/CV-FHN về việc Công bố thông tin về Bổ sung tài liệu  ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (kèm theo Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023).

Cập nhật ngày 12.04.2024:

10. Công bố thông tin số: 350/CV-FHN về việc Công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (kèm theo Biên bản và Nghị quyết 348/NQ-ĐHĐCĐ; Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quyết định số 349/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu, sắp xếp lại Công ty CP XNK LT - TP Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025).

11. Công bố thông tin số: 352/CV - FHN về việc Công bố thông tin Thành viên - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Kèm theo Quyết định số: 351/QĐ-BKS về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bản cung cấp thông tin của bà Trịnh Ngọc Anh - Trưởng ban Kiểm soát).

Cập nhật ngày 23.04.2024:

12. Thông báo số: 374/TB-HĐQT về việc Chi trả cổ tức năm 2023.

13. Công bố thông tin số: 376/CV-FHN về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 (kèm theo: Nghị quyết số: 348/NQ-ĐHĐCĐ, Nghị quyết số: 373/NQ-HĐQT, Thông báo số: 375/TB-FHN).

Cập nhật ngày 07.06.2024:

14. Công bố thông tin số: 485/CV-FHN về việc giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tới người nội bộ


Cập nhật ngày 14.06.2024:


15. Công bố thông tin số: 493/CV-FHN về việc kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan tới người nội bộ.

Quan hệ cổ đông khác