XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Quan hệ cổ đông » Thông tin cập nhật 2023

Cập nhật ngày 12.01.2023:

1. Công bố thông tin số: 15/CV-FHN về việc Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

2. Thông báo số 13/TB-FHN về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Trích Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Công bố thông tin số: 14/CV-FHN về việc: Công bố thông tin tình hình quản trị công ty năm 2022 (kèm theo báo cáo số 11/BC-FHN ngày 12/01/2023).

5. Báo cáo Quản trị Công ty năm 2022 (số 11/BC-FHN).

6. Danh sách người có liên quan (kèm theo Báo cáo Quản trị Công ty năm 2022.

Cập nhật ngày 28.02.2023:

7. Công bố thông tin số: 70/CV-FHN về việc Công bố thông tin về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

8. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

9. Công văn số: 68/Cty - TCKT về việc Giải trình ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán.

Cập nhật ngày 01.03.2023:

10. Công văn số: 75/Cty - TCKT về việc giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN thay đổi từ 10% trở lên so với kỳ năm trước.

11. Công bố thông tin số: 78/CV-FHN về việc Công bố thông tin về giải trình lợi nhuận sau thuế TNDN.      

 

12. Công bố thông tin số: 78/CV-FHN về việc Công bố báo cáo thường niên năm 2022.

13. Báo cáo thường niên năm 2022 số 76/BC-FHN.

Cập nhật ngày 16.03.2023:

14. Công bố thông tin số: 108/CV-FHN về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh.

Cập nhật ngày 22.03.2023:

15. Công bố thông tin số: 174/CV-FHN về việc thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2023 (bao gồm: Thông báo số 173/TB-FHN về việc thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2023).

16. Báo cáo Kết quả Hoạt động SXKD năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023 (số: 175/BC-HĐQT).

17. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (số: 176/BC-HĐQT).

18. Báo cáo của BKS năm 2022.

19. Bản dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.

20. Tờ trình ĐHĐCĐ về thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 (số 177/TTr - HĐQT).

21. Tờ trình ĐHĐCĐ về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 (số 178/TTr - HĐQT).

22. Tờ trình ĐHĐCĐ về Quyết toán Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (số 179/TTr-HĐQT).

23. Quy chế của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Quan hệ cổ đông khác