XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Sơ đồ tổ chức

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP XNK LTTP HÀ NỘI:

     - Ông: Trần Hữu Hạnh


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông: Phan Vũ Anh - Chủ tịch HĐQT - ĐT : (84.24)3 9264466

- Ông: Trần Hữu Hạnh -  Thành viên HĐQT – ĐT: (84.24)37150326

- Bà: Bùi Thị Tú Giang - Thành viên HĐQT – ĐT: (84.24)37151677

- Ông: Cao Bá Trung - Thành viên HĐQT - ĐT: 

Bà: Vũ Hà Hải - Thành viên HĐQT - (84.24)37150327


BỘ PHẬN GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Bà: Hoàng Thị Kim Chi - Thư ký HĐQT – ĐT: (84.24)37150327


BAN KIỂM SOÁT

- Bà: Trịnh Ngọc Anh Trưởng ban – ĐT: (84.24)37150322

- Bà: Trần Thị Bảo - Ủy viên – ĐT: (84.24)39232492

- Bà: Bùi Thị Thu Thủy - Ủy viên - ĐT: (84.24)38456554


BAN GIÁM ĐỐC

- Ông: Trần Hữu Hạnh - Giám đốc Công ty – ĐT: (84.24)37150326

- Bà: Bùi Thị Tú Giang - Phó Giám đốc – ĐT: (84.24)37151677 

- Ông: Nguyễn Văn Sửu - Phó Giám đốc - ĐT: (84.24)37151747 


KẾ TOÁN TRƯỞNG: 

      - Ông: Dương Tuấn Linh - ĐT: (84.24)37150325


BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ

- Phòng Tài chính – Kế toán: (84.24)37150325

Ông: Dương Tuấn Linh – Kế toán trưởng.

- Phòng Kinh doanh – Thị trường: (84.24)37150321

Bà: Nguyễn Phương Linh – Trưởng phòng.

- Phòng Tổ chức – Hành chính: (84.24) 37150324

Bà: Vũ Hà Hải – Trưởng phòng.

- Phòng Quản lý Đầu tư & Xây dựng: (84.24)37150327

Bà: Bùi Thị Thu Thủy – Trưởng phòng.


CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN:

Chủ tịch Công đoàn Công ty CP XNK LTTP Hà Nội: đ/c Bùi Thị Thu Thủy.

- Bí thư Đoàn TNCS HCM Công ty CP XNK LTTP Hà Nội: đ/c Nguyễn Toàn Thắng.

 

Số Fax Văn phòng Công ty: (84.24)37150328