VIHAFOOD XIN THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc trả cổ tức năm 2017 (xin vui lòng xem nội dung cụ thể: tài liệu ĐHĐCĐ năm 2008)
Sơ đồ tổ chức

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông: Đào Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT – ĐT: (84.24)37151474

- Ông: Trần Hữu Hạnh - Ủy viên – ĐT: (84.24)37150326

- Bà: Bùi Thị Tú Giang - Ủy viên – ĐT: (84.24)37151677

- Ông: Nguyễn Vũ Hoan - Ủy viên - ĐT : (84.24)39351568

- Ông: Hoàng Đức Mạnh - Ủy viên – ĐT: (84.24)36648832

BỘ PHẬN GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Bà: Hoàng Thị Kim Chi - Thư ký HĐQT – ĐT: (84.24)37150327

BAN KIỂM SOÁT

- Bà: Phạm Thị Thanh Thủy Trưởng ban – ĐT: (84.24)37150322

- Bà: Trần Thị Bảo - Ủy viên – ĐT: (84.24)39232492

- Bà: Bùi Thị Thu Thủy - Ủy viên.

BAN GIÁM ĐỐC

- Ông: Trần Hữu Hạnh - Giám đốc Công ty – ĐT: (84.24)37150326

- Bà: Bùi Thị Tú Giang - Phó Giám đốc – ĐT: (84.24)37151677 

- Ông: Nguyễn Văn Sửu - Phó Giám đốc - ĐT: 

BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ

- Phòng Tài chính – Kế toán: (84.24)37150325

Ông: Dương Tuấn Linh – Trưởng phòng.

- Phòng Kinh doanh – Thị trường: (84.24)37150321

Bà: Nguyễn Phương Linh – Phụ trách phòng.

- Phòng Tổ chức – Hành chính: (84.24) 37150324

Bà: Vũ Hà Hải – Trưởng phòng.

- Phòng Quản lý Đầu tư & Xây dựng: (84.24)37150327

Bà: Trịnh Ngọc Anh – Trưởng phòng.

 
Số Fax Văn phòng Công ty: (84.24)37150328