VIHAFOOD XIN THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017 (NỘI DUNG CHI TIẾT XIN VUI LÒNG XEM MỤC QUAN HỆ CỔ ĐÔNG)
Sơ đồ tổ chức

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CÔNG TY CP XNK LTTP HÀ NỘI:

     - Ông: Đào Tiến Dũng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ông: Nguyễn Vũ Hoan - Chủ tịch HĐQT – ĐT: (84.24)37151474

- Ông: Trần Hữu Hạnh - Ủy viên – ĐT: (84.24)37150326

- Bà: Bùi Thị Tú Giang - Ủy viên – ĐT: (84.24)37151677

- Ông: Phan Vũ Anh - Ủy viên - ĐT : đang cập nhập.

- Ông: Hoàng Đức Mạnh - Ủy viên – ĐT: (84.24)36648832

BỘ PHẬN GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Bà: Hoàng Thị Kim Chi - Thư ký HĐQT – ĐT: (84.24)37150327

BAN KIỂM SOÁT

- Bà: Phạm Thị Thanh Thủy Trưởng ban – ĐT: (84.24)37150322

- Bà: Trần Thị Bảo - Ủy viên – ĐT: (84.24)39232492

- Bà: Bùi Thị Thu Thủy - Ủy viên.

BAN GIÁM ĐỐC

- Ông: Trần Hữu Hạnh - Giám đốc Công ty – ĐT: (84.24)37150326

- Bà: Bùi Thị Tú Giang - Phó Giám đốc – ĐT: (84.24)37151677 

- Ông: Nguyễn Văn Sửu - Phó Giám đốc - ĐT: 

BỘ PHẬN NGHIỆP VỤ

- Phòng Tài chính – Kế toán: (84.24)37150325

Ông: Dương Tuấn Linh – Trưởng phòng.

- Phòng Kinh doanh – Thị trường: (84.24)37150321

Bà: Nguyễn Phương Linh – Phụ trách phòng.

- Phòng Tổ chức – Hành chính: (84.24) 37150324

Bà: Vũ Hà Hải – Trưởng phòng.

- Phòng Quản lý Đầu tư & Xây dựng: (84.24)37150327

Bà: Trịnh Ngọc Anh – Trưởng phòng.

CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN THANH NIÊN:

Chủ tịch Công đoàn Công ty CP XNK LTTP Hà Nội: đ/c Phạm Thị Thanh Thủy.

- Bí thư Đoàn TNCS HCM Công ty CP XNK LTTP Hà Nội: đ/c Dương Tuấn Linh.

 

Số Fax Văn phòng Công ty: (84.24)37150328